• ...
  • ...
کد تقاضا : {{request.id}}


تقاضای {{request.requestType+" "+request.propertyType}} {{request.minArea}} متری
تقاضای ویژه

مهلت تقاضا : {{request.validityDuration}}

{{request.minNumberOfRooms>0?request.minNumberOfRooms+ " اتاقه":"بدون اتاق"}}
امکانات ضروری:‌ {{request.parking?"پارکینگ ":""}}{{request.warehouse?"انباری ":""}}{{request.elevator?"آسانسور ":""}}
تعداد نفرات {{request.numberOfPeople}}

قیمت کل: {{request.maxTotalPrice}} تومان
حداکثر اجاره :{{request.maxMonthlyRent}} تومان
حداکثر ودیعه: {{request.maxMortage}} تومان
معاوضه با: {{request.exchangeWith}}
محله های مورد نظر
{{neighborhood.province.name}} {{(neighborhood.region==0 || !neighborhood.region) ? "": "منطقه " +neighborhood.region +" "}} {{neighborhood.neighborhoodName}},

{{request.repetitive?"احتمال تکراری":""}}


درخواست حذف توسط
{{deleter}}


درخواست ویرایش توسط
{{editor}}


احتمالا پیشنهاد داده شده

پیشنهاد دادیش

{{(!request.editHistory=='')?"بروز شده":"ارسال شده"}} {{dateDifference(request.registrationDate)}}

{{request.currentUserNoteDescription}}

انتخاب کد تاریخ تقاضا حداقل متراژ مشخصات امکانات ضروری قیمت کل / ودیعه قیمت متری / اجاره محله ها پیشنهاد عملیات
{{request.id}} {{ shamsiRegDate(request.registrationDate)}} {{request.requestType}} {{request.propertyType}} تقاضای ویژه {{request.minArea}}

{{request.minNumberOfRooms>0?request.minNumberOfRooms+ " اتاقه":"بدون اتاق"}}

تعداد نفرات {{request.numberOfPeople}}

مهلت تقاضا : {{request.validityDuration}} روز

{{request.parking?"پارکینگ ":""}}{{request.warehouse?"انباری ":""}}{{request.elevator?"آسانسور ":""}}

{{request.maxTotalPrice}}
{{request.maxMortage}}
{{request.exchangeWith}}
{{request.maxMonthlyRent}}
{{neighborhood.neighborhoodName}},

احتمالا پیشنهاد داده شده

پیشنهاد دادیش


  • ...
  • ...