لیست تقاضاهای حذف شده

تعداد کل تقاضاهای حذف شده : {{requests.length}}
کد ملک مشاور تاریخ معامله متراژ تاریخچه عملیات
{{request.id}} {{request.applicationUserName}} {{shamsiRegDate(request.registrationDate)}} {{request.requestType+" "+request.propertyType}} {{request.minArea}} {{request.editHistory}} بازیابی