لیست پرسش ها
ایجاد پرسش جدید
  • ...
  • ...
شماره پرسش پاسخ گزینه ها مخاطب عملیات
{{question.id}} {{question.questionText}} {{question.getCorrectAnswer}} الف) {{question.choiceA}}
ب) {{question.choiceB}}
ج) {{question.choiceG}}
د) {{question.choiceD}}
{{question.audienceType}} ویرایش

  • ...
  • ...