مناسب تقاضای {{suitableForRequestId}}
نتیجه جستجوی آگهی ها:
  • ...
  • ...
کد ملک : {{estate.id}}


{{estate.transactionType+" "+estate.propertyType+" "+estate.area}} متری
آگهی ویژه

{{estate.numberOfRooms!=0?(estate.numberOfRooms+" اتاقه"):("بدون اتاق")}} | طبقه {{estate.floor!=0?estate.floor:"همکف"}} | {{estate.buildingAge>0?(estate.buildingAge+" ساله"):"نوساز"}} | {{estate.totalFloors>1?estate.totalFloors:" یک "}} طبقه | {{estate.unitPerFloor>1 ? estate.unitPerFloor+" واحد در هر طبقه":"تک واحدی"}}

قیمت کل: {{estate.totalPrice}} تومان
قیمت متری: {{convertToNumber(estate.totalPrice)/estate.area | number : -5}} تومان
اجاره: {{estate.monthlyRent}} تومان
ودیعه: {{estate.mortage}} تومان
معاوضه با: {{estate.exchangeWith}}

{{estate.repetitive?"احتمال تکراری":""}}

فایل یابی حضوری


درخواست حذف توسط
{{deleter}}


درخواست ویرایش توسط
{{editor}}


احتمالا پیشنهاد داده شده

پیشنهاد دادیش

{{(estate.editHistory.includes("ویرایش"))?"بروز":"ارسال"}} شده {{dateDifference(estate.registrationDate)}} در {{estate.neighborhood.province.name+" "+estate.neighborhood.neighborhoodName}}

{{estate.currentUserNoteDescription}}

انتخاب کد تاریخ معامله متراژ مشخصات امکانات قیمت کل / ودیعه قیمت متری / اجاره موقعیت پیشنهاد عملیات
{{estate.id}} {{ shamsiRegDate(estate.registrationDate)}} {{estate.transactionType}} {{estate.propertyType}} آگهی ویژه {{estate.area}}

{{estate.numberOfRooms!=0?(estate.numberOfRooms+" اتاقه"):("بدون اتاق")}} - طبقه {{estate.floor!=0?estate.floor:"همکف"}} - {{estate.buildingAge>0?(estate.buildingAge+" ساله"):"نوساز"}} - {{estate.totalFloors>1?estate.totalFloors:" یک "}} طبقه - {{estate.unitPerFloor>1 ? estate.unitPerFloor+" واحد در هر طبقه":"تک واحدی"}}

{{estate.parking?"پارکینگ ":""}}{{estate.elevator?"آسانسور ":""}}{{estate.warehouse?"انباری ":""}}

{{estate.totalPrice}}
{{estate.mortage}}
معاوضه با: {{estate.exchangeWith}}
{{convertToNumber(estate.totalPrice)/estate.area | number : -5}}
{{estate.monthlyRent}}
{{estate.neighborhood.neighborhoodName+" "+estate.mainStreet}}

احتمالا پیشنهاد داده شده

پیشنهاد دادیش


  • ...
  • ...