لیست آگهی های حذف شده

تعداد کل آگهی های حذف شده : {{estates.length}}
کد ملک مشاور تاریخ معامله متراژ محله تاریخچه عملیات
{{estate.id}} {{estate.applicationUserName}} {{shamsiRegDate(estate.registrationDate)}} {{estate.transactionType+" "+estate.propertyType}} {{estate.area}} {{estate.neighborhoodName}} {{estate.editHistory}} بازیابی