× امروز: {{shamsiDate()}}
ارسال آگهی
ارسال تقاضا{{description}}

{{fullName}}

: لینک معرف {{"https://www.tehran8.com/Account/Register?pi="+tehran8Code}}

مشخصات
 • نام {{fullName}}
 • {{sexuality}} جنسیت
 • جایگاه {{userRoles}}
 • {{tehran8Code}} کد پرسنلی
 • {{email}} ایمیل
 • {{dateDifference(registrationDate)}} تاریخ عضویت
 • {{presenterName}} معرف
 • {{yearAndPlaceOfBirth}} متولد
 • {{marriageStatus}} وضعیت تاهل
 • محل سکونت
  {{residenceAddress}}
 • {{education}} تحصیلات
 • تلفن همراه
 • تماس
 • تلفن ثابت
 • تماس


فعالیت های {{fullName}} در تهران ۸
با احتساب آیتم های حذف شده
 • تعداد ملک {{countUserEstates}}
 • تعداد ملک معرفی کرده {{countUserPresentedEstates}}
 • تعداد تقاضا {{countUserRequests}}
 • تعداد تقاضای معرفی کرده {{countUserPresentedRequests}}
 • تعداد افراد معرفی کرده {{countUserPresentedUsers}}

افراد معرفی کرده