لیست پرداخت ها

  • ...
  • ...
شماره تاریخ مبلغ (تومان) گیرنده شماره معامله شماره آگهی شماره تقاضا دلیل عملیات
{{payment.id}} {{ shamsiRegDate(payment.registrationDate)}} {{ payment.price}} تومان {{payment.receiver.fullName}} {{payment.transactionId}} {{payment.transactionId}} {{payment.transaction.estate.id}} {{payment.transaction.request.id}} {{payment.reason}} ویرایش

  • ...
  • ...