لیست فاکتور ها

  • ...
  • ...
شماره تاریخ ثبت مبلغ (تومان) شماره آگهی وضعیت پرداخت تاریخ پرداخت عملیات
{{invoice.id}} {{ shamsiRegDate(invoice.registrationDate)}} {{ invoice.price}} تومان {{invoice.estateId}} {{invoice.isPaid?"پرداخت شده":"منتظر پرداخت"}} {{invoice.isPaid?shamsiRegDate(invoice.payingDate):"-"}}

  • ...
  • ...