ارسال آگهی ملک


بدون 0 در ابتدا مثال : 9121234567

  به همراه کد شهر بدون 0 مثال : 2112345678

   به همراه کد شهر بدون 0 مثال : 2112345678 و یا بدون 0 در ابتدا مثال : 9121234567

   *
   *
   *

   در صورت تمایل ، مکان ملک را پیدا و و برروی نقشه کلیک کنید.   اگر قصد آگهی چند طبقه یا واحد از این ملک را دارید، ابتدا این آگهی را برای یکی از طبقات ارسال نموده و بعد از آن در صفحه جزئیات همین آگهی ، دکمه ارسال آگهی مشابه را بزنید و طبقه و یا مشخصات دیگر آن را تغیر و ارسال نمایید. بدین ترتیب برای هر طبقه یک آگهی مجزا ثبت می گردد.


   در صورتی که پارکینگ مزاحم است در توضیحات قید شود

   لطفا در صورتی که سند آزاد نیست، پایان کار و زمان اخذ سند در توضیحات قید شود